04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

“Raadsonderzoek ter voorbereiding op politiek debat en maatschappelijke dialoog”. Dat was de titel en ondertitel van het document dat op 20 juni 2017 werd gepresenteerd. Het rapport is in opdracht van de gemeente Apeldoorn opgesteld door een combinatie van adviesbureau Wing, E&E (Economie & Energietransitie) advies en adviesbureau Greensolver.

Eerst even de aanleiding die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. In 2012 besloot de gemeenteraad van Apeldoorn definitief af te zien van het plan in het gebied Beekbergsebroek een groot industrieterrein aan te leggen. In januari 2015 werd door de gemeenteraad van Apeldoorn het besluit genomen dat in Beekbergsebroek ruimte is voor de ontwikkelingsrichting waar duurzame energieopwekking, natuur en recreatie centraal staan. Binnen de kaders die werden gesteld voor invulling van de geboden ruimte en voorzieningen werd door deA (duur­zame energie coöperatie Apeldoorn) samen met de Wolff Nederland windenergie het voorstel gedaan om in Beekbergsebroek een drietal windmolens te plaatsen die een gezamenlijk elek­trisch vermogen hebben van meer dan 5 MW, een ashoogte van 134 meter en een tiphoogte van 199,5 meter.

Inmiddels was tegen dit plan een (flink) aantal zienswijzen ingediend die voor het merendeel betrekking hadden op “overlast door slagschaduw, overlast door geluid, horizonvervuiling en aantasting van het natuurgebied en de daar aanwezige flora en fauna.”

De dorpsraad heeft indertijd ook een zienswijze ingediend die gebaseerd was op boven­genoemde argumenten. En de zienswijze van de dorpsraad is na het kennisnemen van het rapport “Feitenonderzoek” en de toelichting van bureau Wing op 20 juni 2017, niet gewijzigd.

De dorpsraad hecht er aan te stellen niet per definitie tegen het gebruik van windenergie te zijn, maar windmolens in een natuurgebied als Beekbergsebroek en met genoemde afmetingen geen recht doet aan de natuurwaarden.

Dit laat onverlet dat het een goed leesbaar rapport is, dat het een vlotte en heldere presentatie van bureau Wing was en op 28 juni 2017 alle ruimte wordt gegeven op dit rapport te reageren.

Een rapport dat veel breder gaat dan alleen Beekbergsebroek waar de dorpsraad zich op geconcentreerd heeft. Het rapport beschouwt het totale grondgebied van de gemeente Apeldoorn.

In het rapport wordt ingegaan op:

- rol van de overheden (landelijk, regionaal en plaatselijk)

- windturbines en de technische voorwaarden

- de ruimtelijke kaders

- de rol van de plaatselijke overheid bij het proces, planning en realisatie
  windenergie

- locatievoorwaarden voor geschiktheid voor windenergie

- wat kan/moet windenergie bijdragen aan de energievoorziening

Daarnaast is er een bijlage waarin alle door de raadswerkgroep ontvangen reacties zijn opgenomen.

Tot slot:

De dorpsraad is zoals eerder genoemd niet per definitie tegen windenergie. De eindigheid van fossiele brandstof, de CO2 uitstoot nopen tot het zoeken naar en toepassen van alternatieven, schone energiebronnen. Maar in het gebied Beekbergsebroek vinden wij het niet passend daar windmolens te plaatsen.

Onderstaande een gedeelte uit het persbericht van de gemeente Apeldoorn van 20 juni 2017.

Windenergie in Apeldoorn?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn. Dit staat in het in het ‘Feitenonderzoek windenergie’ dat is gemaakt in opdracht van de raadswerkgroep windmolens. Of er ook windmolens worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden, dat is aan de Apeldoornse gemeenteraad. Die houdt in het najaar een maatschappelijk debat hierover. Op 20 juni 2017 presenteerde de Raadswerkgroep Windenergie het ‘Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn’. Het rapport is te vinden op www.apeldoorn.nl/windenergie.

Een onderzoeksconsortium bestaande uit adviesbureau Wing, E&E (Economie & Energie­transitie) advies en adviesbureau Greensolver, heeft het onderzoek in opdracht van de raads­werkgroep gedaan. In het onderzoek is met behulp van modellen onderzocht:

  • of windenergie mogelijk is in Apeldoorn;

  • hoeveel windmolens mogelijk zijn;

  • welk effect beleidskeuzen hebben op het gebied waar windenergie mogelijk is.

Conclusies

Hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4% energie uit wind te halen worden gerealiseerd;

  • tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van de gemeente.

  • Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 wind­molens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er

    0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk.

  • De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

28 juni: openbare bijeenkomst over het rapport

Nadat ieder het rapport heeft kunnen lezen, zal op woensdag 28 juni om 19.00 uur in de raads­zaal van het Apeldoornse stadhuis een tweede openbare bijeenkomst over de onderzoeks­resultaten worden georganiseerd; tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die dat wil vragen stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie.

Veiligheid & vertrouwen

Jaarplan 2017-2018

Basisteam Politie Apeldoorn.

Waakzaam en dienstbaar staat op het voorblad van het (concept) rapport waarin het jaarplan 2017-2018 van de politie basisteam Apeldoorn en dat werd besproken tijdens de openbare bijeenkomst van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 22 juni 2017.

Wij, bewoners van Beekbergen en Lieren, ervaren soms heel nadrukkelijk en soms wat sluimerend overlast of voelen ons onveilig in onze eigen woonomgeving. Reden dus om kennis te nemen van het rapport en de discussie in de PMA.

Het rapport is nog in concept en er past dus enige voorzichtigheid met het omgaan met en bespreken van de tekst. Reden waarom hier de tekst wordt besproken zonder er een waarde component aan toe te kennen. In de inleiding wordt gemeld dat -en dat zou vreemd zijn wanneer dat niet zo zou zijn- het jaarplan 2017-2018 is gebaseerd op het IVA (Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn). De veiligheidsstrategie 2015-2018 is een fundament waarop het jaarplan is gebaseerd en dan gaat het over:

- het tegengaan van ernstige overlast door personen in de
  woonomgeving(overlast door psychisch kwetsbaren, jeugd, drugs
  gerelateerde overlast, terugkeer van gedetineerden in de samenleving
  waarbij een reële kans bestaat op maatschappelijke onrust)

- het tegengaan van high impact crime

- het tegengaan van ondermijning van de samenleving door
  drugscriminaliteit

In het rapport worden de door de gemeente Apeldoorn gegeven kernwaarden als basis genomen en uitgewerkt.

Dan gaat het over:

- sociale kwaliteit, overlast in de woonomgeving

- objectieve veiligheid, huiselijk geweld, woninginbraken, straatroof

- jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys

- georganiseerde criminaliteit, aanpak hennepteelt, mensenhandel

- veilig toerisme

Elk van deze kernwaarden wordt uitgewerkt aan de hand van de items:

- veiligheidsbeeld

- doelstelling Integraal Veiligheidsrapport Apeldoorn (IVA)

- indicator IVA

- samenwerking gemeente, OM en partners

- bijdrage politie

- nationale prioriteit interne ondersteuning

Daarmee is het een goed leesbaar en toetsbaar jaarplan.

Het jaarplan van THOR (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte) heeft in belangrijke mate een identieke opbouw als het jaarplan van de politie.

Behandeld worden:

- veilig wonen

- veiligheid in de openbare ruimte

- jeugd

- drank en horeca

- evenementen

- milieu en dierenwelzijn

- diftar

- honden

- digitaal opkopersregister

- parkeren en vervoer

- marktbeheer

- flora- en faunabeheer

Per elk van de bovengenoemde items worden als verklarende tekst respectievelijk toetsingscriteria genoemd:

- toelichting

- wettelijk kader

- omvang taak

- gebied

- capaciteit

- doelstelling

- indicatoren

- toezichtstrategie

- sanctiestrategie

Tijdens de behandeling van de bovengenoemde rapporten in de PMA van 22 juni 2017 werd door de raadsleden/fractievertegenwoordigers onder andere aan de brandweer gevraagd of controle plaatsvindt op de aanwezigheid van veiligheidsplannen en ontruimingsplannen bij recreatiebedrijven en of dat ook geoefend wordt? Een onderwerp dat de dorpsraad op 30 mei 2017in een notitie had verwoord. Dat was de uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan Beekbergen-Lieren (IVB-L), als vertaling van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA).

Door de raadsleden/fractievertegenwoordigers werd ook aandacht gevraagd om de aangifte­bereidheid bij de politie te verbeteren en waarom wordt in het rapport gewerkt met cijfers over 2015? Aandacht wordt ook gevraagd om ambtenaren te trainen voor het herkennen van moge­lijke vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld.

Zowel politie als justitie gaven aan hier hoge prioriteit aan te geven. Ook het fenomeen “wind­happers” wordt in het rapport aangestipt (windhappers zijn personen die niet of nauwelijks een traceerbaar inkomen hebben en toch dure spullen hebben, in dure auto’s rijden en dus een leven leiden dat niet in overeenstemming is met traceerbaar inkomen).

Aan de brandweer wordt gevraagd naar de personeelsbezetting. Wat is er terecht gekomen van het voornemen dat vorig jaar werd genoemd werken aan verjonging van het korps? Uit het gegeven antwoord werd duidelijk dat financiën een factor is.

Resumerend: een binnen de grenzen van het mogelijke open gedachtewisseling waarbij de raadsfracties antwoord kregen op hun vragen die alle betrekking hadden op een veilig Apeldoorn.

Verkeerssituatie Tullekensmolenweg

Op 20 juni 2017 heeft, naar aanleiding van opmerkingen, bezwaren geuit door enkele bewoners van de Tullekensmolenweg, een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren en een tweetal medewerkers van de Eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn.

Bestuur dorpsraad had, voorafgaand aan het gesprek, kennis genomen van de opmerkingen van de bewoners, het gesprek tussen bewoners en gemeente en de reactie van de gemeente Apeldoorn op dat gesprek en het in ogenschouw nemen van de situatie ter plaatse door de gemeente.

Na het toelichten van de waargenomen situatie en de erkenning dat op de Tullekensmolenweg vaak te hard wordt gereden, werd door de gemeente Apeldoorn voorgesteld op de Tullekens­molenweg ter hoogte van de aansluiting van Lierdererf op de Tullekensmolenweg een 30 km plateau aan te brengen. Het plateau (zeker niet de goedkoopste oplossing) zal uiteraard vol­doen aan de daarvoor vastgestelde regels qua “hellinghoogte” en “hellinghoek”. Er zijn voor­beelden dat dit remmend werkt en gebruik van de weg wordt ontmoedigd.

Een inrijverbod voor vrachtverkeer is niet haalbaar en zou ook voor aanwonenden consequen­ties hebben (voor iedere aflevering van goederen zou dan wanneer dat door een vrachtwagen gebeurt een ontheffing moeten worden aangevraagd bij de gemeente).

Op de Tullekensmolenweg zullen suggestiestroken worden aangebracht. Deze zullen eveneens bijdragen aan vermindering van de snelheid.

Ook werd gesproken over voorrangskruisingen in een 30 km gebied.

Hoofdregel is dat in een 30 km gebied geen voorrangskruisingen voorkomen en dat alle verkeer van rechts voorrang heeft. Echter geen regel zonder uitzondering. De uitzondering is: wanneer één van de wegen duidelijk ondergeschikt is aan de andere weg (wegen) op de kruising dan mag daar -in afwijking van de hoofdregel- een voorrangskruising worden gemaakt met de daar­voor bestemde borden en haaientanden.

De gemeente Apeldoorn zal nagaan op welke termijn de werkzaamheden kunnen worden uit­gevoerd en zal de dorpsraad en de aanwonenden van de Tullekensmolenweg daarover informeren.

Bestuur van de dorpsraad zal in overleg treden met de politie en met THOR (Toezicht en Hand­having in de Openbare Ruimte) en aandringen op handhaving van de maximaal toegestane snelheid op de Tullekensmolenweg.

Met betrekking tot het aantal verkeersbewegingen werd tijdens het gesprek vastgesteld dat:

- sluiting van het bedrijf van Van de Kamp ongetwijfeld een vermindering
  van het aantal verkeersbewegingen (personenauto’s en vrachtauto’s) tot
  gevolg heeft

- de geplande bouw van een aantal woningen op en rond het voormalige
  terrein van Van de Kamp een toename van de verkeersbewegingen zal
  hebben. Zij zijn zelf betrokkene waar het gaat om de verkeersveiligheid
  op de Tullekensmolenweg en men mag er dus vanuit gaan dat hun
  rijgedrag conform de regels in een 30 km gebied is.

In en om de dorpen

Drakenbootfestival Apeldoorn

Ook Pluryn was afgelopen zaterdag 24 juni van de (water)partij op deze spetterende Draken­bootfestival. Ze wonnen wel alle wedstrijden, maar helaas gelden alleen de snelste tijden voor een podiumplek! Voor de uitslagen, zie http://www.apeldoorndirect.nl/.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl