04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

De Nieuwsbrief gaat een paar weken met vakantie.
Vanaf maandag 21 augustus 2017 verschijnt er weer wekelijks een Nieuwsbrief

Van de Voorzitter

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Wonderbaarlijk hoe snel de tijd gaat: het eerste halfjaar zit er al weer op. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om nog enige mededelingen te doen.

Na een periode van ca. 10 maanden hebben wij een nieuwe penning-meester. Kort geleden heeft Jan Lammers zich daarvoor beschikbaar gesteld. Velen van u zullen hem kennen als predikant, verbonden aan de Hervormde Kerk in Beekbergen. Hij is zich nu aan het inwerken en wordt daarbij zo nodig ondersteund door onze administrateur Jaap Hertgers.

Verder heeft Ria Mollink zich gemeld als lid van het bestuur met in haar portefeuille “zorg”. Zij neemt dit over van Jamone Wagner, die te veel onderwerpen in haar portefeuille had en die tijdens de laatste ledenvergadering in april te kennen gaf dat zij het onderdeel “zorg” wilde beëindigen. Ria heeft jarenlange ervaring met diverse functies in de gezondheidszorg. Ook zij is reeds gestart met haar werkzaamheden en heeft al enige bijeenkomsten bijgewoond.

Officieel worden beide bestuursleden pas benoemd tijdens de ledenvergadering van april 2018. Maar zij zijn toch maar vast begonnen. Wij heten beiden welkom in het bestuur van de dorps­raad en wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.

Tot slot wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief een prettige zomervakantie.

Joop van der Meer

Gesprek met THOR

Op woensdag 5 juli 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren een gesprek gehad met twee vertegenwoordigers van het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Reden voor het gesprek was enerzijds omdat het paste binnen het schema van periodiek overleg en anderzijds omdat het Dagelijks Bestuur behoefte had te wor­den geïnformeerd over enkele actuele feiten. De beide medewerkers van THOR (medewerkers van THOR zijn gemeente ambtenaren) gaven inzicht in de organisatorische ontwikkelingen (andere werkwijze) binnen THOR en de daarmee gepaard gaande personele bezetting.

Enige tijd geleden werd, tijdens een bespreking in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) door het hoofd van THOR aangegeven dat er plannen waren om meer wijk- respectievelijk dorpgericht te gaan werken. Om dat te kunnen doen is het wel noodzakelijk om van wijk respectievelijk dorp een scan te maken van de opbouw van het betreffende gebied en de eventueel benodigde specifieke deskundigheid en algemene inzet van personeel. Meegedeeld werd dat naar verwachting medio september 2017 de dorpsscan voor Beekbergen-Lieren gereed is. Dat lijkt dan weer een goed moment voor een vervolgoverleg.

Uiteraard werden tijdens het gesprek ook enkele actuele zaken besproken. Ook werd door het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad aangedrongen op een goede samenwerking met de dorps­agent. Beiden, dorpsagent en THOR, hebben hun specifieke bevoegdheden en samenwerking zal zeker een meerwaarde hebben.

Ook werd gesproken over de mogelijke inzet van “Jeugd-BOA’s” en een mogelijke inzet van een jongerenwerker en de jongerenbus. Dit plan is eerder ter sprake geweest maar kon toen niet doorgaan omdat er geen jongerenwerker beschikbaar was. De dorpsraad heeft dat toen ter sprake gebracht bij de gemeente Apeldoorn. Echter zonder resultaat.

Het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad heeft het gesprek met THOR als positief ervaren.

Uitbreiding DroomPark Beekbergen

Op maandag 3 juli 2017 was er op DroomPark Beekbergen aan de Lage Bergweg een informa­tiebijeenkomst waar een toelichting werd gegeven op de voorgenomen uitbreiding. Het gaat om 24 zorggerelateerde verblijfsrecreatie objecten, waarvan 1 groepsverblijf.

Hoewel het terrein aan de Lage Bergweg onder het verzorgingsgebied van de dorpsraad Loenen valt (wij hebben de dorpsraad Loenen geïnformeerd over de bijeenkomst) was er in het bestuur van de dorpsraad afgesproken dat een afgevaardigde van het bestuur naar de informa­tiebijeenkomst zou gaan.

Door DroomPark Beekbergen werd een toelichting gegeven op de voorgenomen uitbreiding, vallend binnen het bestaande terrein. Met betrekking tot het krimp- en groeibeleid werd genoemd:

- dat DroomPark Beekbergen in het kader van het krimp- en groeibeleid
  zoals dat door de Provincie Gelderland is vastgesteld, in nauwe
  samenwerking met de gemeente Apeldoorn een principeverzoek heeft
  ingediend voor het uitbreidingsplan en de nodige natuurvergun­ningen
  heeft verkregen

- dat voor het realiseren van de uitbreiding een nieuw bestemmingsplan
  noodzakelijk is

- dat het streven is het ontwerpbestemmingsplan in september 2017 ter
  visie te leggen

- dat tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter visie ligt,
  zienswijzen kunnen worden ingediend

- dat DroomPark Beekbergen zorgvuldige inpassing van het
  uitbreidingsplan in de bestaande bospercelen heeft weten te realiseren

- dat de vakantieverblijven zullen zijn afgestemd op de specifieke eisen
  die de doelgroep (mensen met een lichamelijke beperking of met
  psychische stoornis) en hun begeleiders

- dat overleg heeft plaatsgevonden met patiëntenverenigingen over het
  plan en daar kwam een positieve reactie op

De discussie werd uitsluitend gevoerd door de eigenaren van de chalets die al (een aantal jaren) op het terrein staan. Zij gaven aan zorg te hebben over de verhuur van hun chalets wanneer er zo’n groot aantal wordt bijgebouwd. Daarbij werd er door enkele eigenaren op gewezen dat in het verleden was toegezegd dat er geen uitbreiding meer zou komen. Dergelijke bezwaren vormden de discussie. Het was een informatiebijeenkomst die totaal anders verliep dan we gewend zijn wanneer ontwerpbestemmingsplannen worden toegelicht.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl