04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren

De opkomst viel zeker niet tegen. Laten we met die vaststelling maar beginnen. Wie er waren? Natuurlijk een aantal trouwe leden, maar ook vertegenwoordigers van een zestal gemeente­raadsfracties (CDA, VVD, PSA, PvdA, D66 en LA), de dorpsagent en Bemivo. In totaal ongeveer 40 aanwezigen. Ook hadden we een aantal afzeggingen ontvangen (SGP, de burge­meester, de heer Schut, de heer en mevr. Spoorendonk, Dorpsraad Oosterhuizen). Dat waren de eerste mededelingen van de voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer. Vervolgens gaf hij in het kort een overzicht van de activiteiten die in 2016 door het bestuur werden uitgevoerd of waarvoor actie was ondernomen. Genoemd werd onder andere het intensieve overleg dat er is geweest met de gemeente (burgemeester Berends) over een mogelijke vestiging van een AZC op het terrein Immendaal aan de Loenenseweg. De dorpsraad heeft vanaf het allereerste begin gewezen op de bereikte grens van de spankracht. Dat is wat dorp en dorpsbewoners sociaal/maatschappelijk aan kunnen. Uiteindelijk werd door COA en gemeente besloten dat Immendaal geen optie (meer) was voor het vestigen van een AZC. Het bestuur van de dorpsraad -zo werd door de voorzitter aangegeven- heeft altijd op basis van argumenten de discussie gevoerd en niet op basis van emotie. In het jaarverslag staat in de paragraaf “Wel en Wee” een nadere uitwerking en opgave van de items die het bestuur in 2016 heeft behandeld.

De portefeuillehouders kregen vervolgens de gelegenheid om een toelichting te geven op de rapportage die in het jaarverslag is opgenomen. Dan gaat het over:

- veiligheid (Joop van der Meer)

- zorg en sport (Jamone Wagner)

- BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (Gerrit Stufken)

- bouwen, wonen en ruimtelijke ordening (Gert Wilbrink)

- grijs en groen (Pieter de Mos)

- bestemmingsplannen (Pieter de Mos)

- landschapsontwikkeling en wandelpaden (Lucia Albers)

V.l.nr.: Gert Wilbrink, Pieter de Mos, Joop van der Meer, Lucia Albers, Jamone Wagner en Gerrit Stufken.

De leden stemden in met de in het jaarverslag opgenomen rapportages. Dat was eveneens het geval met de jaarrekening 2016, het verslag van de commissie kascontrole en met de begroting 2017 en het jaarplan 2017. Voor de inhoud van deze jaarstukken wordt verwezen naar het jaar­verslag dat op de website van de dorpsraad is geplaatst.

De herbenoeming voor een periode van 3 jaar van Joop van der Meer (voorzitter) en Pieter de Mos (secretaris) werd door de leden goedgekeurd. Tot reserve lid van de commissie kas­controle -de heer Oosterhuis is aftredend en werd door de voorzitter bedankt voor zijn inbreng- werd benoemd de heer Schut.

Na de pauze was het woord aan Jeroen Jochems die een presentatie verzorgde over het programma CHAPP (Cultural Heritage app). CHAPP is een gratis app-portaal waarin iedereen heel eenvoudig (als je weet hoe het moet) erfgoed en cultuur op de kaart kan plaatsen voor een groot publiek. De getoonde voorbeelden lieten duidelijk zien hoe informatie gedeeld kan worden en men de informatie kan uitbreiden. De achterliggende gedachte is behoud van informatie over gebouwen en gebeurtenissen. De onderstaande link geeft toegang tot CHAPP.

Onder het genot van een drankje en een hapje werd nog lang nagepraat.

Het verslag van de Openbare Algemene Ledenvergadering van 11 april 2017 is te lezen op de website van de dorpsraad (https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html).

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl